1. Patent Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej

Patent uprawnia do kierowania bez ograniczeń mocy silnika:- małym statkiem tj. statkiem, którego długość kadłuba nie przekracza 20 m z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 osób, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba.
Zgodnie z wymaganiami ustawy o żegludze na śródlądowych drogach wodnych oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej, wszystkie osoby zatrudniane przez organizatorów wodnych imprez sportowych i turystycznych oraz osoby wykonujące zawód związany z prowadzeniem jednostek pływających np: ratownika WOPR, ratownika straży pożarnej, rybaka, przewoźnika itp., muszą posiadać uprawnienia zawodowe.

Patent uzyskuje osoba, która:


-ukończyła 18 lat;
-ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;]
-odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
a) nie krótszym niż 12 miesięcy
- w wypadku patentu,
b) nie krótszym niż 3 miesiące
- w wypadku świadectwa,
-  zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności zobacz więcej...

Cena kursu: uzależniona od grupy i terminu realizacji 
Opłata egzaminacyjna 150 zł
za wydanie patentu 50 zł

 

2. Patent Sternika Motorowodnego

uprawnia do:
- prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
- osoby w wieku ponizej 16 roku życia moga realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.
1kW = 1,36KM natomiast 1KM=0,74kW 60kW = 81,6 KM

Wymagania formalne:
- sternik motorowodny wiek od 14 lat,
- wniosek
- 1 zdjęcie. 3,5 x 4,5 cm
- osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia - zgoda rodziców.
- wieku ponizej 16 roku życia moga realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Kurs na patent sternika motorowodnego obejmuje trzydniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne (piątek, sobota, niedziela) i zakończony jest egzaminem.

Cena kursu: uzależniona od grupy i terminu realizacji 
opłata egzaminacyjna 250 zł
za wydanie patentu 50 zł
(zniżka 50% dla uczniów i studentów poniżej 26 lat, ważna legitymacja)

patent1patent2

 

3. MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Celem kursu jest wyszkolenie  motorowodnego sternika Morskiego uprawnionego do prowadzenia jachtów motorowych o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.
Wymagania formalne:
- 1 zdjęcie.
- wniosek
- opinie z rejsów morskich

Kurs na patent sternika motorowodnego obejmuje trzydniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne (piątek, sobota, niedziela) i zakończony jest egzaminem.

Cena kursu:  uzależniona od grupy i terminu realizacji 
opłata egzaminacyjna 250 zł
za wydanie patentu 50 zł

 

4. Licencja na holowanie narciarza i obiektów pływających

wymagania:
- posiadanie patentu min. sternika motorowodnego
- ukończony 18 rok życia
- ukończenie szkolenia
- brak przeciwwskazań zdrowotnych (oświadczenie własne)

Kurs obejmuje jednodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne.
Szkolenie może być przeprowadzone indywidualnie na sprzęcie klienta.

uprawnienia:
do holowania narciarza wodnego oraz innych nadwodnych obiektów pływających, w tym pneumatycznych (banan) osiągających prędkość najazdu na skocznię ponad 100km/h

Program szkolenia:
- obejmuje teorię
- szkolenie praktyczne zgodne z programem szkolenia

teoretyczne 2 godz.
- wiadomości o sprzęcie do holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektów
- pływających (koło, banan i inne),warunki bezpieczeństwa podczas holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektów holowanych,
- zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem,
- załoga jachtu holującego – sternik i obserwator

praktyczne 2 godz.
Do szkolenia praktycznego dopuszcza się jedynie tych kandydatów którzy odbyli szkolenie teoretyczne.
Składa się ono z następujących elementów:
- przygotowanie miejsca startu,
- przygotowanie sprzętu,
- przygotowanie holu,
- przygotowanie jachtu do holu,
- start z wody,
- start z pomostu,
- holowanie narciarza na dwóch i jednej narcie,
- holowanie po prostej i slalomem,
- zakończenie holowania w wodzie i na brzegu,
- holowanie innych obiektów nawodnych.

Wymagania Egzaminacyjne:
Kandydat winien wykazać się wiadomościami z zakresy teoretycznego programu szkolenia oraz praktycznymi umiejętnościami holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektów pływających (koło, banan).:

a) Przedmioty teoretyczne
Przepisy
Wiadomości ogólne o sprzęcie
Warunki bezpieczeństwa podczas hol. Narciarza i innych obiektów nawodnych
Zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem
Załoga jachtu holującego
Przygotowanie miejsca startowego
Przygotowanie sprzętu
Przygotowanie liny do holowania narciarza

b) Praktyka
Start z wody
Start z pomostu
Holowanie narciarza na dwóch i jednej narcie
Holowanie po prostej i slalomem
Zakończenie holowania na wodzie i na brzegu
Holowanie innych obiektów nawodnych

Cena:  uzależniona od grupy i terminu realizacji 
opłata egzaminacyjna 250 zł
za wydanie patentu 50 zł